Bg

Service with Care

 
Dotสินค้าที่จัดส่งให้ผู้ใช้บริการจะได้รับการจัดการที่ดี ดังนี้
สินค้าจะถูกตรวจสอบว่าไม่มีตำหนิ หรือความบกพร่องใดๆ ทั้งสิ้น ก่อนจัดส่งให้ผู้ใช้บริการ
สินค้าจะถูกบรรจุอย่างถูกวิธี เพื่อให้สินค้านั้นไปถึงมือผู้ใช้บริการอย่างสมบูรณ์ที่สุด
กรณีสินค้าไม่ถึงมือผู้ใช้บริการ จะรับผิดชอบในการส่งสินค้าคุณภาพเหมือนเดิมไปทดแทน หรือจ่ายเงินค่าสินค้า และค่าจัดส่งคืน ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้กับผู้ใช้บริการก่อนการจัดส่ง
ลักษณะและคุณภาพของสินค้าที่ส่งให้กับผู้ใช้บริการ จะต้องเป็นไปตามที่เสนอให้ลูกค้าพิจารณาก่อนการชำระเงิน โดยไม่มีการสับเปลี่ยนนำสินค้าที่มีลักษณะ หรือคุณภาพอื่นส่งไปแทน  เว้นแต่ในกรณีที่สินค้าที่จะส่ง
เกิดปัญหาชำรุด เสียหาย หรือมีเหตุจำเป็นใดๆที่ทำให้ไม่สามารถจัดส่งได้ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อน เพื่อหาข้อสรุปว่าจะให้ส่งสินค้าที่มีลักษณะ หรือคุณภาพบางอย่างที่แตกต่างกันทดแทน หรือจ่ายเงิน
คืนให้ผู้ใช้บริการทั้งค่าสินค้าและค่าจัดส่ง

Dotระยะเวลามาตรฐานในกระบวนการให้บริการ ดังนี้
1. รับคำสั่งจากลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร และ MSN Messenger กรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งมาทาง e-mail จะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
เพื่อยืนยันข้อมูล หรือสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
2. จัดหาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการภายในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง
หลังจากได้รับคำสั่งจากลูกค้า หากยังไม่พบจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ทุก 48 ชั่วโมง หรือตามระยะเวลาที่กำหนดสำหรับกรณีที่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการจัดหานาน
3. แจ้งรายละเอียดสินค้าพร้อมรูปถ่าย (ถ้ามี) ราคาสินค้า ค่าบริการ และค่าจัดส่ง ที่แจกแจงอย่างชัดเจน โดยช่องทางในการจัดส่งนั้นจะเสนอให้ลูกค้าพิจารณา มากกว่า 1 ช่องทางที่แตกต่างกันทั้งในด้านระยะเวลาการนำส่ง และค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกวิธีการจัดส่ง
ที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น ไปรษณีย์ไทยแบบธรรมดา ไปรษณีย์ไทย
แบบด่วนพิเศษ หรือจัดส่งโดยบริษัทรับจัดส่งเอกชน
4. เมื่อลูกค้าชำระเงินแล้ว จะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจาก
ได้รับแจ้งการชำระเงิน โดยหากลูกค้าเลือกช่องทางการจัดส่งทางบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จะมีการลงทะเบียนด้วยทุกครั้ง เพื่อสามารถติดตามพัสดุที่จัดส่งให้ลูกค้าได้ในกรณีที่พัสดุสูญหาย ทั้งนี้สินค้าบางประเภท
ไม่สามารถนำเข้าบางประเทศได้จะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบ ถ้าลูกค้า
ยืนยันที่จะให้จัดส่ง หากเกิดปัญหาขึ้นปลายทาง เช่น ศุลกากรกักกัน
สินค้าไว้ ไม่สามารถนำส่งให้ลูกค้าได้ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ
ในการคืนเงินให้ลูกค้า
5. แจ้งหมายเลขส่งพัสดุ และวันที่ที่จัดส่ง พร้อมรูปถ่ายของพัสดุ (Package) ที่จัดส่งให้ทาง e-mail ทั้งนี้กรณีที่ลูกค้าเลือกจัดส่งกับบริษัทจัดส่งเอกชน เช่น FedEx UPS หรือไปรษณีย์ไทยแบบด่วนพิเศษ ลูกค้าจะสามารถติดตามและตรวจสอบสินค้าที่จัดส่งทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยการกรอกหมายเลขส่งพัสดุ (tracking number)
บนเว็บไซต์บริษัทจัดส่งเอกชนดังกล่าวข้างต้น หรือเว็บไซต์ไปรษณีย์
ของแต่ละประเทศ ซึ่งจะทำให้ทราบได้ว่าสินค้าไปถึงที่ไหนแล้ว คาดว่าจะถึงปลายทางวันที่เท่าไหร่ เวลาอะไร ซึ่งลูกค้าจะทราบข้อมูลสถานะของสินค้าได้ทันที
  เพื่อเป็นการรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า สินค้าทุกรายการที่จัดส่งให้ลูกค้ารับประกันความพอใจ 100% กล่าวคือ ถ้าลูกค้าไม่พอใจในสินค้าที่จัดส่งให้ ลูกค้าสามารถส่งกลับเพื่อเปลี่ยน หรือขอคืนเงิน โดยลูกค้า
จะต้องคืนสินค้าดังกล่าวภายใน 5 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า และสินค้าต้องอยู่ในหีบห่อที่ส่งไป พร้อมทั้งทุกชิ้นส่วนประกอบของสินค้านั้น
ทั้งนี้ลูกค้าต้องเขียนเหตุผลในการขอคืนแนบมาด้วย กรณีที่ขอคืนเงิน
ผู้ให้บริการจะคืนให้เฉพาะค่าสินค้า ไม่รวมค่าบริการ และค่าขนส่ง
  กิจการจะเก็บรักษาข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้เพื่อการติดต่อกันทางธุรกิจ
เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ e-mail address และข้อมูลส่วนตัวอื่น ไว้เป็นอย่างดี ไม่นำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

Concept Service Pricing
Bg
Copyright © by Nearthai.com. All rights reserved.